Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden
artikelen.birdfood is onder de verantwoording van T.Sanders 
1. Bestellingen
a. Bestellingen worden pas van kracht na goedkeuring en na bevestiging via e-mail of telefonisch.
b. Voor bestellingen wordt de klant verzocht het volledige bedrag over te maken op het bankrekeningnummer T.Sanders  Eindhoven nr  (dit is nodig wegens het toenemende aantal nepbestellingen)
2. Leveringstermijnen
a. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding.
b. In geval van bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, toeval en/of andere overmachtsituaties is T.Sanders ontslagen van haar leveringsplicht of uitvoering van de overeenkomst. Onder bedrijfsstoornissen wordt tevens begrepen het in gebreke blijven van de leveranciers, om welke reden dan ook. Birdfood heeft in dit geval de keuze tussen verbreking van de overeenkomst zonder schadevergoeding en de verlenging van de leveringstermijnen voor de duur van de onderbreking. De keuze zal bekend gesteld worden middels e-mail of brief of telefonisch.
c.artiekelen.Birdfood zal tevens gerechtigd zijn deelleveringen uit te voeren.
3. Verzending
a. De goederen reizen op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Voor elke bestelling, geleverd door tussenkomst van Birdfood, aanvaardt de klant de door Birdfood  gekozen koerierdienst zonder dat dit enige risico-overdracht met zich meebrengt. De klant zal in dit geval voor leveringen een forfaitaire tussenkomst in de transportkosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door Handelsonderneming Wilco Evers meegedeeld. Spoedbestellingen zijn evenwel volledig op kosten van de koper.
b. Retour van verkeerdelijk bestelde goederen dient op kosten van de klant onmiddellijk te gebeuren, dit in de originele verpakking. Indien de goederen in goede staat terug worden ontvangen door ,Birdfood
zal de prijs ervan verrekend worden. exclusief de retour vracht kosten.
4. Prijzen
a. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.
b. De aangeduide prijzen zijn geldend op datum van bestelling. Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging mocht tussenkomen ingevolge koerswijzigingen, kostprijsfactoren of wijzigingen van belastingen zal deze niet na gevorderd worden, 
5. Betalingen
a. De facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, contant en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling.
b. Geen levering onder rembuors
c. Na dat de bestelling is geplaast en de betaling achterwege blijft zal deze na 14 dagen van de besteldatum ongedaan wordenen als zijnde niet besteld beschouwd worden
e. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van Birdfood totdat volledige betaling is voldaan.
6. Klachten
a. De koper is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst (van de koerierdienst) onmiddellijk te controleren op zichtbare beschadigingen en/of schade aan de colli's. Deze beschadigingen dienen, op straffe van verval, vermeld te worden op de leveringsbon, de factuur en/of het vervoerdocument. De koper zal tevens bij ontvangst dienen na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten daaromtrent dienen nog op de dag van de levering gemeld aan Birdfood per e-mail of telefonisch en binnen de 2 werkdagen te worden bevestigd per aangetekende brief. De voortverkoop van de goederen door de koper doet de eventuele aansprakelijkheid van Birdfood teniet voor wat betreft zichtbare gebreken en/of dito beschadigingen.
b. Alle overige klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoende gemotiveerd en aangetekend ter kennis worden gebracht van Birdfood binnen 8 dagen na levering.
c. Geen terugzending van goederen wordt aanvaard zonder voorafgaande toestemming van Birdfood.
De terugzending moet steeds franco geschieden en gebeuren binnen 8 dagen na levering.
Klachten die na maanden worden voorgelecht zullen slechts inbehandeling worden genomen nadat de klant de aankoopbon kan overleggen of te inzage heeft. Tevens een gedegen omschrijving van de klacht eventueel bekrachtigd door een foto. Birdfood zal in goed overleg tot een schikking komen.
7. Waarborg
a. De waarborg omvat geen vervoer- of verzendingskosten, noch reis- of verplaatsingskosten.
b. De door ons verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van onze leveranciers, waarvan de koper erkent kennis te hebben. 
c. Bij vaststelling van een defect dient de koper de goederen terug te bezorgen in de originele verpakking, minstens in een deugdelijke en schokvrije verpakking.
d. De door ons vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze waarborg kan in geen geval gelden voor breuk, beschadiging, ongeval enz ... voortvloeien uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, vergetelheid of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materiaal.
e. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik.
f. Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van onze firma afkomstig zijn.
g. De klant mag in geen geval enige wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het geleverde materiaal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing als de klant zijn verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd.
8. Ontbinding/verbreking van de overeenkomst
A. De overeenkomst zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden bij faillissement of kennelijk onvermogen van de koper, in welk geval het door Birdfood gemaakte eigendomsvoorbehoud eveneens van toepassing blijft.
B. Na een termijn van 24 uur na dagtekening bestelling van het bestelde goederen kan de klant de bestelling als nog ontbinden zonder verder gevolgen. Na 24 uur zijn wij gemachtigd administratie kosten in rekening te brengen a 2,5 euro per besteld artikelnummer. 

Vogelbenodigdheden en zaden 
Over de producten en leveringen  tel: 0031623060071
mail : T Sanders-vogelzaden@hotmail.com
GIRO: NL64INGB0660888483
KvK T sanders 54797098 Eindhoven Netherlands
met vriendelijke groet Ties Sanders